Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112)
posted by admin on June 11, 2012 at 4:48 pm

Potrivit prevederilor art.296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 296^3 din Codul fiscal, au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia 112) prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe portalul e-România.

Perioada de tranzitie, în care era posibilă depunerea acestei declaratii în format hârtie la organul fiscal conpetent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice a expirat. Ca urmare, vor trebui intreprinse demersurile necesare cu scopul respectării prevederilor legale privind depunerea Declaratiei 112 prin mijloace electronice de transmitere la distantă. În cazul în care, până la această dată, nu ati obtinut un certificat calificat de semnătură electronică se vor efectua următoarele operatiuni:

1. Obtinerea unui certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditati. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditati, este stabilită şi publicată de Ministerul Comunicatiilor şi Societatii Informationale pe site-ul www.mcsi.ro
2. Instalarea programul Adobe Reader 8.2.
3. Descărcarea documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completati-l, transmiteti-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiti-l semnat de acesta, apoi transmiteti-l prin portal la ANAF (modulul Declaratii electronice, optiunea Înregistrare certificate calificate).
4. Listarea, semnarea şi stampilarea cererii de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5.În situatia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. În cazul în care, titularul certificatului calificat are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor sau Statutul societătii comerciale);
6. Prezentarea documentelor la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 150).
7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei la organul fiscal. După acest termen puteti încerca să utilizati serviciul de depunere declaratii chiar dacă nu ati primit confirmarea pe mail. Dacă întampinati probleme, vă rugăm să trimiteti mesajul de eroare pe adresa de mail : Admin.Portal@mfinante.ro
8. Accesarea adresei www.e-guvernare.ro Depunere declaratii, Declaratii ANAF (veti fi redirectionat pe portalul ANAF)
9. Descărcarea formularele electronice .
10. Completarea formularele de declaratii.
11. Transmiterea declaratiilor.
12. Examinarea starii declaratiilor transmise. Neîndeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevăzute de lege constituie contraventie şi se sanctionează potrivit prevederilor art. 219 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele juridice.

Sursa:www.anaf.ro