Obligatia depunerii Formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din România”
posted by admin on June 7, 2012 at 5:39 pm

Au obligatia sa depuna declaratia de venit persoanele fizice care au realizat in anul 2011, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura, provenind din:
- activitati independente (activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor obtinute dintr-un numar mai mare de 5 contracte si calificate în categoria veniturilor din activitati independente)
- cedarea folosintei bunurilor, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal
- activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real (venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, special destinate acestor scopuri, si/sau în sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea)
- transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise
- operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Nu au obligatia sa depuna declaratia de venit persoanele fizice:
- care au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit (cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii);
- pentru care impozitul retinut de platitorii de venit este final, potrivit optiunii contribuabililor
- care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal;
Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata aplicatia pentru generarea “Declaratiei 200“, in conformitate cu OPANAF 52/2012 –pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicatie actualizata la data de 12.03.2012.

Formular pe www.anaf.ro: Click aici

Instructiuni pe www.anaf.ro: Click aici

- care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parti este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplineau conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitati independente (adica aveau mai putin de 5 contracte de închiriere), pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final, cu urmatoarele exceptii, pentru care exista obligatia depunerii declaratiei:
- pentru situatiile în care declaratia de venit estimativ a fost depusa în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- pentru situatiile în care intervin modificari ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractului în cursul anului;
- pentru situatiile în care investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
Sursa: www.finantearges.ro