SSM si PSI
posted by admin on April 20, 2010 at 9:10 am

SERVICII EXTERNE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

A) Intocmirea dosarului cu documentele (*) cerute de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si de normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii:

-       Intocmirea si/sau actualizarea planului anual de prevenire si protectie in domeniul protectiei muncii;
-       Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularita
tile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
-       Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
-       Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de prevenire si protectie;
-       Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
-       Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea acestuia;
-       Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
-       Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);

B) Asistenta lunara:

-       Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
-       Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
-       Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca;
-       Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
-       Urmarirea indeplinirii masurilor propuse din planul de prevenire si protectie;
-       Intocmirea fiselor individuale de instruire pentru noii angajati ;
-       Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

SERVICII IN DOMENIUL Prevenirii si Stingerii Incendiilor – P.S.I.

-       organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
-       indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare;
-       analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
-       analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea.

A) Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale de aplicare care cuprinde:

-       Regulamentul de Ordine Interioara R.I. (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
-       Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
-       Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca;
-       Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
-       Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
-       Planul de interventie pe societate(date de identificare ale agentului economic; planul general al unitatii; conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu;fortele de interventie in caz de incendiu; sursele de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii; planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare) – conform Legii 307/2006, art. 19, lit. j) Administratorul are obligatia sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment.
-       Planul de evacuare;
-       Tematica pentru toate fazele de instruire;
-       Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).
B) Asistenta lunara:
-       Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
-       Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
-       Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
-       Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
-       Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
-       Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
-       Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
-       Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

.