You are currently viewing REFERAT DE APROBARE a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”
wizaccounting.ro, servicii contabilitate, preturi contabilitate, contabil bucuresti, contabil sector 4, contabilitate

REFERAT DE APROBARE a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”

REFERAT DE APROBARE
a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.

Verificarea situaţiei fiscale personale cu privire la impozitul pe venit reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a
obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate şi se realizează în conformitate cu
prevederile art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.P.A.N.A.F. nr. 675/2018 privind aprobarea
metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora.

Potrivit prevederilor art. 336 alin. (1), lit. s) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către persoana
supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri, potrivit art. 138 alin. (7), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă conform art. 336 alin. (2), lit. i) din acelaşi act normativ.
Până la data reorganizării A.N.A.F. prin H.G. nr. 174/2020 pentru modificare şi completarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscalǎ, competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale era stabilită prin O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2015 cu modificările și completările aduse prin O.P.A.N.A.F.
nr. 1817/2017. Potrivit acestor reglementări organe fiscale competente în efectuarea verificării situației fiscale personale erau:
– Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice pe întreg teritoriul țării;
– organele de inspecție fiscală din cadrul structurilor fiscale teritoriale (administrațiile județene ale finanțelor publice) în a căror rază se află domiciliul fiscal al persoanelor fizice verificate.
Prin O.P.A.N.A.F. nr. 967/2020 şi nr. 968/2020 privind aprobarea structurilor organizatorice ale Direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara,
Cluj-Napoca şi Braşov, respectiv Bucureşti, s-au înființat în cadrul aparatului propriu al direcțiilor generale regionale, în subordinea directorului executiv – inspecţie fiscalǎ, serviciile verificǎri
fiscale (prin preluarea activității operaționale și a personalului serviciilor verificări fiscale care până la data reorganizării erau în structura D.G.C.V.P.F.).
După reorganizare, urmare emiterii O.P.A.N.A.F. nr. 2778/2020, competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personală pe întregul teritoriu al ţării revine Direcţiei
Generale Control Venituri Persoane Fizice şi direcţiilor generale regionale a finanţelor publice prin serviciile verificări fiscale din cadrul acestora.
În prezent modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice este cel aprobat prin
O.P.A.N.AF. nr. 2313/2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri
persoane fizice.
Având în vedere cele mai sus menționate, cu privire la aplicarea prevederilor art. 336 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
de cǎtre toate organele fiscale cu atribuţii de verificare a situaţiei personale, se impune emiterea unui nou ordin care va abroga O.P.A.N.A.F. nr. 2313/2016, şi prin care se va aproba formularul
tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.
Totodată, având în vedere modificările survenite la O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, se impune și corelarea conținutului procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor cu noile reglementări, astfel:
– modificarea termenul de plată a amenzii;
– modificarea regimului juridic al procesul – verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei: titlu de creanță și înștiințare de plată.
Faţa de cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalǎ pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale, anexat prezentului referat, cu ale cǎrui prevederi, dacǎ sunteţi de acord, va propunem sa-l aprobaţi.

Sursa: anaf.ro

Lasă un răspuns